دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسن   فرجی بگتاش

پست الکترونیکی : h-faraji@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی برق-الکترونیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو وبورسیه گروه مهندسی برق - الکترونیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/09/23

حسن فرجی بگتاش

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^